Comissió de Model Assistencial

L’atenció que s’ofereix a la Fundació GURU és basa essencialment en la qualitat terapèutica del vincle assistencial que té en compte la dimensió psíquica, educativa i sòcio-familiar de manera multidisciplinària.

Els principis en els quals es basa la construcció d’aquest model assistencial s’inspiren en la comprensió dinàmica emocional i l’adaptació relacional que fa cada usuari en funció de la seva capacitació instrumental, funcional i emocional, per oferir des dels professionals les respostes més adequades en cada cas.

La metodologia terapèutica està inspirada en el treball del Dr. Joaquin Buñuel i de la Psicòloga Edwidge Stapfer, fundadors de la Fundació Guru, al qual s’ha anat incorporant aquelles eines i estratègies d’intervenció aportades pels diferents professionals i consensuades de manera compromesa en les diferents comissions de la fundació, fruït de la formació i actualització constants.

La Comissió de Model Assistencial neix de la necessitat de donar una resposta terapèutica coherent i metodològica de tots els professionals de la Fundació a la població que atenem.

Des dels diferents equips, a través dels professionals responsables, es proposen periòdicament aquells temes que tècnicament preocupen i que es volen millorar en benefici dels usuaris. Així doncs aquesta comissió treballa sobre els continguts tècnics que els mateixos professionals van proposant.

La comissió porta a terme un treball d’equip per reflexionar i elaborar els continguts tècnics, del qual sorgeix un document de treball per tal de transmetre per escrit a tots els professionals de la Fundació el que s’ha treballat en les reunions del grup. Posteriorment el document es comunica a través de les reunions d’equip i d’alguns seminaris de la comissió de formació, possibilitant l’aplicació i revisió del mateix.

Els documents elaborats

La comissió de model assistencial ha elaborat 4 documents de treball i ha realitzat accions i aportacions a diferents nivells dins l’entitat;
1. La sexualitat dels usuaris; aspectes a tenir en compte en la intervenció terapèutica. Juny de 2005
2. La contenció com a intervenció terapèutica. Març de 2008
3. El tractament de la psicosi; aspectes a reflexionar des de la comprensió dinàmica. Setembre de 2011.
4. Intervenció Terapèutica a les Famílies de Setembre de 2016.

Altres aportacions tècniques

· Història clínica psicològica. 2005
· Procediment a seguir en les primeres entrevistes dins del procés d’acollida en el CEE. Novembre 2008
· Perfils diagnòstics PEC 2008
· Funció del psicòleg. 2008
· Criteris en l’atenció a les famílies. 2009
· Col·laboració en la transmissió del document de contenció als professionals del STO. 2008
· Col·laboració en un curs de formació interna sobre el model assistencial a professionals de les llars. 2009
· Seminari teòric-pràctic sobre el document del tractament de la psicosi. Novembre 2011
· Participació en un curs de formació interna sobre el document referit a la contenció com a eina terapèutica. Novembre 2012
· Revisió del treball sobre detecció de l’abús. Gener 2017