Fes un donatiu

Si vols col·laborar fent un donatiu a la Fundació pots fer una transferència al compte de “La Caixa”

ES91 2100 3028 2122 0031 3529

Informació Fiscal:

La Fundació GURU està acollida a la Llei de Mecenatge, 49/2002, per aquests motiu, els donatius tant de persones físiques com jurídiques es poden deduir tant del impost del IRPF, com de l’Impost de Societats.
En funció de la normativa aplicable, cada any pot variar l’import a deduir.

Deducció per a persones físiques.

Els contribuents del IRPF tindran dret a deduir de la seva quota íntegra el 75 % dels primers 150 euros donats o dels bens o drets donats fins al valor de 150 euros, calculat conforme a les regles de valoració de la llei.
Els 150 primers euros son els que el contribuent decideixi respecte del total de les donacions que hagin realitzat en el mateix exercici a una o varies entitats, sense que tinguin que ser els primers 150 euros en el temps.
La resta de la donació o de les restants donacions que superen els 150 euros donaran dret a deduir de la quota íntegra el 30 % de l’import donat o del valor dels bens o drets donats.

Les donacions plurianuals: el 30 % s’incrementarà al 35 % si el contribuent ha realitzat donacions per import o valor igual o superior a la mateixa entitat en els dos exercicis anteriors.
Per aplicar la deducció per donació plurianual és necessari que el donant hagi realitzat donacions, a la mateixa entitat, com a mínim durant els dos exercicis immediatament anteriors. A partir del tercer exercici, si continua donant a la mateixa entitat per un import igual o superior, podrà aplicar també el percentatge incrementat del 35%. Si el donant deixa de donar o redueix la seva aportació un any, perdrà el dret per donació plurianual i haurà de donar el mateix o superior import, a la mateixa entitat, al menys durant tres anys, aplicant el percentatge incrementat el tercer any.

Límit a la deducció.
La base de les deduccions, per exemple, en els donatius dineraris el seu import, no podrà excedir del 10 % de la base liquidable del contribuent. Per l’excés no es podrà practicar deducció.

Deducció per a persones jurídiques.

Els subjectes passius de l’Impost de Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els capítols II, III i IV del Títol VI, de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost de Societats, el 35 % de la base de deducció.
Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Donacions plurianuals: el 35 % s’incrementarà al 40 % si l’empresa o entitat ha realitzat donacions per import o valor igual o superior a la mateixa fundació en els dos exercicis anteriors.
Per aplicar la deducció per donació plurianual és necessari que l’entitat donant hagi realitzat donacions, a la mateixa entitat sense afany de lucre, al menys durant els dos exercicis immediatament anteriors. A partir del tercer exercici, si continua donant a la mateixa entitat per un import igual o superior, podrà aplicar també el percentatge incrementat del 40 %. Si l’entitat donant deixa de donar o redueix la seva aportació un any, perdrà el dret per donació plurianual i haurà de tornar a donar el mateix o superior import, a la mateixa entitat sense afany de lucre, al menys durant tres anys, aplicant el percentatge incrementat el tercer any.

Límit a la deducció
La base de deducció, per exemple, en els donatius dineraris, el seu importe, no podrà excedir del 10 % de la base imponible del període impositiu.
Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats y successius.