Comissió de formació

La formació aplicada a les organitzacions està tenint una gran ressò en els nostres temps. Els constants canvis que es van produint en la societat fan imprescindible que els treballadors de la Fundació GURU als diferents serveis de Taller ocupacional, Llars i Escola, tinguin un pla de formació continuada encaminat a aconseguir les respostes professionals el més ajustades a les necessitats dels usuaris dels diferents serveis.

A la Fundació GURU la formació ha estat un tema al qual sempre s’ha donat una importància rellevant. L’esperit de la Fundació en relació a la formació, està orientat a assolir un nou estil, caracteritzat pel treball en equip amb una visió basada en la motivació dels treballadors i col·laboradors i una actitud activa per part dels professionals participants.

Per garantir la qualitat dels serveis, no només són importants els aspectes tècnics d’atenció psico-social i educativa sinó que és fonamental tenir present la qualitat amb que es realitzen.

Entenem la formació com un procés d’aprenentatge actiu, relacionat directament amb l’execució de la funció en el treball i que pretén potenciar diferents competències orientades a la millora, des de canvis de coneixement a canvis d’habilitats, comportaments i actituds.

La pràctica professional requereix una formació sòlida i eficaç que permeti desenvolupar al màxim les capacitat dels treballadors i preparar-los per a la intervenció amb persones amb trastorns de l’espectre de l’autisme i a les seves famílies.

El Model de Formació

Des de la Fundació Privada Autisme GURU es proposa un model reflexiu de formació permanent, que té com a eix vertebrador dels programes formatius el fet que el professional arribi a ser capaç d’integrar el coneixement més acadèmics amb un coneixement pràctic i experimentat i que aquest quedi palès en el seu dia a dia en l’àmbit professional.

La FPAG disposa d’un equip de formació propi, qui fa arribar als treballadors informació, coneixements i habilitats que permeten una millor atenció als usuaris.

La metodologia

Amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar els diferents plans de formació, l’any 2001 es va crear la Comissió de Formació, constituïda per un coordinador i un professional de cada servei de la Institució. Aquesta estructura transversal ha facilitat el coneixement del funcionament i necessitats dels diferents serveis.

Amb la voluntat d’implantar plans de formació adequats a cada es realitza anualment un qüestionari de detecció de necessitats formatives a tots els treballadors. Igualment s’estableixen consultes amb les direccions tècniques de cada servei, i amb Gerència amb la intenció de sondejar les necessitats formatives, les demandes professionals i escoltar els suggeriments i aportacions.

Amb els resultats de les enquestes i les aportacions es confecciona el Pla de Formació Anual.

Les accions formatives, es planifiquen transversalment, per tota la Fundació o bé específicament per a cada servei.

Es pretén, en tot moment, aplicar una metodologia que contempli:

· La participació proactiva
· Les sessions teòric- pràctiques
· L’intercanvi d’experiències amb professionals d’altres serveis.
· L’assistència durant l’any a cursos organitzats externament.
· La utilització de documentació específica: visionat de videogrames i bibliografia recomanada per als cursos que s’imparteixen.

Pla de formació

El procés de capacitació i formació continuada és un dels objectius bàsics del sistema de gestió i de qualitat i està considerat un procés estratègic. L’objecte d’aquest procés és definir el pla de capacitació i formació dels professionals de la Fundació.

Aquest Pla té una durada de quatre anys i es revisa anualment per a realitzar els canvis sorgits de l’avaluació de necessitats detectades.

Objectius

L’objectiu general és potenciar les capacitats i habilitats del personal, intentant arribar als nivells de competència exigits per a millorar la qualitat dels serveis que es realitzen amb la finalitat d’arribar a uns nivells més elevats d’eficàcia i eficiència.

Els objectius específics de la formació continuada són:

· Oferir als professionals la possibilitat d’ordenar i consensuar el seu “saber fer”, enriquir-se i aprendre de l’experiència personal que han acumulat en la seva trajectòria vital.
· Arribar a un llenguatge comú per assegurar la coherència de les intervencions en les diferents funcions.
· Assegurar una bona comunicació.
· Facilitar els recursos professionals per a respondre a les necessitats que apareixen en un àmbit d’aquesta complexitat com és l’atenció a persones amb trastorns generalitzats del desenvolupament amb discapacitat intel·lectual associada i trastorns psicòtics.
· Preveure l’estrès del professional, intentant anticipar-nos a possibles esgotaments.
· Augmentar la flexibilitat i la capacitat d’adaptació del personal als nous escenaris de desenvolupament i als nous processos.
· Millorar la qualitat en la gestió dels serveis que s’ofereixen.

El desenvolupament

El pla de formació es desenvolupa en tres vessants:

· La formació prèvia a l’adaptació al lloc de treball.
· La formació continuada.
· La formació en pràctiques.

La formació prèvia

La formació prèvia requerida als professionals contempla unes competències bàsiques vinculades al lloc de treball a ocupar.

La formació continuada

El Pla de Formació Anual garanteix la formació continuada i el reciclatge dels professionals procurant l’aplicació de nous coneixements al lloc de treball i promovent la carrera professional dels treballadors dels diferents serveis.

És la Comissió de Formació qui organitza les accions formatives procurant consensuar els horaris amb els serveis i intentant que tot el que s’ofereixi sigui facilitador i permeti als treballadors fer els cursos, seminaris o assistir a congressos i jornades organitzades d’una manera més còmoda.

La formació en pràctiques

És important destacar la formació en pràctiques que ofereix als estudiants la oportunitat de conèixer la realitat pràctica de les diferents disciplines escollides.

La Fundació ofereix aquesta formació des de fa anys a través de convenis signats amb universitats i escoles oficials que han confiat amb l’experiència i professionalitat dels nostres treballadors.